ម៉ាស៊ីនលាយ

  • High production capacity Double Shaft Mixer

    សមត្ថភាពផលិតខ្ពស់ Double Shaft Mixer

    ម៉ាស៊ីនលាយឡៅតឿ ប្រើសម្រាប់កិនវត្ថុធាតុដើមឥដ្ឋ និងលាយជាមួយទឹក ដើម្បីទទួលបានវត្ថុធាតុចម្រុះដែលមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋាន ដែលអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការនៃវត្ថុធាតុដើម និងធ្វើឱ្យរូបរាង និងអត្រាផ្សិតរបស់ឥដ្ឋប្រសើរឡើង។ផលិតផលនេះគឺសមរម្យសម្រាប់ដីឥដ្ឋ, shale, gangue, ផេះរុយនិងសម្ភារការងារទូលំទូលាយផ្សេងទៀត។