ជង់ឥដ្ឋ និងឧបករណ៍បំបែក

  • Automatic Pneumatic Brick Stacking Machine

    ម៉ាស៊ីនដាក់ជង់ឥដ្ឋដោយស្វ័យប្រវត្តិ

    ម៉ាស៊ីនដាក់ជង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ & មនុស្សយន្តជង់គឺជាការដាក់ជង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយឥដ្ឋថ្មី ជំនួសវិធីដាក់ជង់ដោយដៃ។វាអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ជង់ និងកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្ម។អាស្រ័យលើទំហំនៃឡដុត យើងគួរតែជ្រើសរើសប្រភេទផ្សេងគ្នានៃម៉ាស៊ីនជង់ & មនុស្សយន្តជង់។