ម៉ាស៊ីនចុចឥដ្ឋ Interlock ដោយដៃ

  • WD2-40 Manual Interlock Brick Machine

    ម៉ាស៊ីនឥដ្ឋ Interlock ដោយដៃ WD2-40

    1. ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល។ម៉ាស៊ីននេះអាចដំណើរការដោយកម្មករនិយោជិតណាម្នាក់ដោយគ្រាន់តែទំនោររយៈពេលខ្លី
    2.ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាប រាល់ឥដ្ឋអាចផលិតបានក្នុងរយៈពេល 30-40 ឆ្នាំ ដែលនឹងធានាបាននូវការផលិតរហ័ស និងគុណភាពល្អ។
    3. ភាពបត់បែន។WD2-40 មានទំហំតួខ្លួនតូច ដូច្នេះវាអាចគ្របដណ្ដប់ផ្ទៃដីតិច។ លើសពីនេះ វាអាចផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួល។